Sri Lanka -- Kottabadu Durage Sriyani Silva v. Chanaka Iddamalgoda (2003.08.08)